ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. DEBO-Timber BV: de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd aan Nijverheidstraat 27, 7581PV te Losser, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 60204133.
 2. Wederpartij: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie DEBO-Timber BV een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen DEBO-Timber BV en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee DEBO-Timber BV zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en/of levering van producten en/of houtbewerking.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door DEBO-Timber BV aan de wederpartij te verkopen en/of te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn hout- en plaatmaterialen.
 5. Houtbewerking: het schaven, schuren, frezen, zagen, drogen en/of op andere wijze bewerken van hout.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DEBO-Timber BV en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van DEBO-Timber BV vrijblijvend.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van DEBO-Timber BV dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van DEBO-Timber BV dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Eventueel door DEBO-Timber BV beschikbaar gestelde monsters dienen slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit, structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren producten. Geringe afwijkingen tussen monsters en de daadwerkelijk te leveren producten bieden voor de wederpartij geen grond de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
 5. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van DEBO-Timber BV, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DEBO-Timber BV anders aangeeft. Afspraken tussen enerzijds de wederpartij en anderzijds vertegenwoordigers of tussenpersonen van DEBO-Timber BV, binden DEBO-Timber BV niet eerder dan na haar schriftelijke bevestiging.
 6. Indien een aanbod van DEBO-Timber BV niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst, is DEBO-Timber BV niettemin gerechtigd alle kosten welke zij heeft moeten maken om haar aanbod te kunnen verstrekken, aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht DEBO-Timber BV niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. DEBO-Timber BV spant zich in de uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van DEBO-Timber BV treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij DEBO-Timber BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen DEBO-Timber BV de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. De termijnen als bedoeld in lid 1 vangen niet eerder aan dan nadat DEBO-Timber BV alle voor de uitvoering c.q. levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. |  LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, bij gebreke waarvan het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt. In geval van bezorging, bepaalt DEBO-Timber BV de wijze van verzending van de producten.
 2. DEBO-Timber BV behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 3. Tenzij uit de aard of strekking van een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringscondities anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. In geval van bezorging is DEBO-Timber BV slechts gehouden de producten te vervoeren tot een plaats dat het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan bereiken. In dat geval dient de wederpartij voorts tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen.
 5. In geval van bezorging is de wederpartij verplicht de producten op de losplaats in ontvangst te nemen en direct te lossen, bij gebreke waarvan de daardoor ontstane extra kosten voor haar rekening komen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de verpakking van de producten, anders dan emballage conform artikel 13, door DEBO-Timber BV niet worden teruggenomen.
 7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen of de overeengekomen prijs te voldoen.
 8. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal DEBO-Timber BV de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 9. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van DEBO-Timber BV mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. DEBO-Timber BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 10. Indien DEBO-Timber BV bij toepassing van de leden 7, 8 of 9 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. 

ARTIKEL 6. |  HOUTBEWERKING

 1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op de overeenkomst waarbij de wederpartij DEBO-Timber BV opdracht geeft tot houtbewerking.
 2. De wederpartij is verplicht om DEBO-Timber BV zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle relevante informatie, bescheiden en materialen te verschaffen, welke in redelijkheid nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
 3. De wederpartij staat in voor de juistheid van alle gegevens, bescheiden en materialen die zij voor de uitvoering van de houtbewerking aan DEBO-Timber BV ter beschikking stelt. De wederpartij staat er voorts voor in dat met de aanlevering van deze gegevens, materialen en bescheiden geen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten of overige rechten van intellectuele eigendom van derden. De wederpartij vrijwaart DEBO-Timber BV van alle aanspraken van derden ter zake.
 4. Indien de overeengekomen houtbewerking betrekking heeft op door de wederpartij aan te leveren zaken, dient de wederpartij deze materialen in gesloten verpakkingen, op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats af te leveren. DEBO-Timber BV is niet verplicht om deze zaken tegen enig risico te verzekeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DEBO-Timber BV is niet aansprakelijk voor beschadiging of andere waardevermindering van de bedoelde zaken, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DEBO-Timber BV. De wederpartij is gehouden om de bewerkte zaken na afronding van de houtbewerking binnen de door DEBO-Timber BV aangezegde termijn af te (doen) halen, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat DEBO-Timber BV voor de levering zal zorgdragen, in welk geval het bepaalde in artikel 5 overeenkomstige toepassing vindt.
 5. DEBO-Timber BV heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op de zaken en bescheiden van de wederpartij die DEBO-Timber BV in het kader van de overeenkomst onder zich heeft.
 6. Tegenover de wederpartij kan DEBO-Timber BV het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen haar nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten met de wederpartij.
 7. Alle zaken en bescheiden van de wederpartij die DEBO-Timber BV in verband met de overeenkomst onder zich heeft, strekken haar tot pand voor alle vorderingen die zij op de wederpartij heeft.

ARTIKEL 7. |  ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten c.q. de in verband met houtbewerking opgeleverde zaken direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten c.q. zaken naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan onverwijld na de (op)levering mededeling te doen aan DEBO-Timber BV. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen na de (op)levering schriftelijk mededeling te doen aan DEBO-Timber BV.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor DEBO-Timber BV uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 4. Indien en voor zover omtrent kwaliteitseisen van het (op)geleverde niets schriftelijk is overeengekomen, heeft de wederpartij recht op een kwaliteitsniveau dat in overeenstemming is met hetgeen in de handel ter zake gebruikelijk is. Wat betreft maten en aantallen worden de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd, voor zover ter zake niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Elke verdere vorm van garantie is uitgesloten.
 5. Door DEBO-Timber BV verkochte producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de DEBO-Timber BV worden geretourneerd.
 6. Indien in verband met een ongegronde of te laat ingediende klacht, onderzoeks-, vervangings- of herstelkosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 8. |  OVERMACHT

 1. DEBO-Timber BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien DEBO-Timber BV bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. DEBO-Timber BV is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst DEBO-Timber BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is DEBO-Timber BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de wederpartij niet reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is DEBO-Timber BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door DEBO-Timber BV op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die DEBO-Timber BV ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien DEBO-Timber BV de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle prijzen van DEBO-Timber BV zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele transportkosten. Prijzen van DEBO-Timber BV zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van het aanbod c.q. tot stand komen van de overeenkomst geldende kostenfactoren, waaronder mede begrepen materiaalprijzen, loonkosten, vrachtkosten, assurantiekosten, belastingen en overige heffingen van overheidswege. DEBO-Timber BV is gerechtigd prijsstijgingen van dergelijke kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen.
 2. DEBO-Timber BV is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan.
 3. Tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door DEBO-Timber BV voorgeschreven wijze. DEBO-Timber BV is gerechtigd de facturen uitsluitend per e-mail aan de wederpartij beschikbaar te stellen.
 4. DEBO-Timber BV is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van een eventueel gevorderde vooruitbetaling zoals bedoeld in lid 2.
 5. De wederpartij is nimmer gerechtigd haar eventuele vorderingen op DEBO-Timber BV te verrekenen met vorderingen van DEBO-Timber BV op de wederpartij.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van DEBO-Timber BV, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7, is DEBO-Timber BV na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. DEBO-Timber BV staat er niet voor in dat de producten en de in verband met houtwerking opgeleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil gebruiken, ook niet indien dit doel aan DEBO-Timber BV kenbaar is gemaakt. DEBO-Timber BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de eventuele onjuiste toepassing en verwerking van de producten c.q. zaken door de wederpartij en/of door derden.
 3. De wederpartij staat ervoor in dat de door haar opgegeven maten, hoeveelheden en overige voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door wederpartij verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan DEBO-Timber BV kan worden toegerekend.
 4. Ten aanzien van de door de wederpartij opgegeven maten en hoeveelheden gelden de in de markt gebruikelijke afwijkingstoleranties, behoudens voor zover dergelijke toleranties vooraf schriftelijk zijn uitgesloten. Dergelijke afwijkingen kunnen niet als tekortkoming van DEBO-Timber BV worden aangemerkt.
 5. Alle adviezen, gegevens, en gebruiksaanwijzingen worden door DEBO-Timber BV naar beste vermogen samengesteld en verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid voor DEBO-Timber BV voortvloeit.
 6. DEBO-Timber BV draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.
 7. DEBO-Timber BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 8. De aansprakelijkheid van DEBO-Timber BV is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van DEBO-Timber BV betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DEBO-Timber BV nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van DEBO-Timber BV daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van DEBO-Timber BV dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 9. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens DEBO-Timber BV bedraagt één jaar.
 10. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van DEBO-Timber BV, zal de wederpartij DEBO-Timber BV vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door DEBO-Timber BV.

ARTIKEL 12. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door DEBO-Timber BV verkochte producten blijven haar eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DEBO-Timber BV te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht DEBO-Timber BV hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar. Tevens is de wederpartij in geval van verkoop aan derden gehouden een eigendomsvoorbehoud te bedingen dat minstens even verstrekkend is als het eigendomsvoorbehoud van dit artikel, met dien verstande dat de derde geen bevoegdheid tot bezwaring of vervreemding mag worden toegekend. Op het moment van doorlevering aan een derde, verkrijgt DEBO-Timber BV op de vordering(en) van de wederpartij op de derde een bezitloos pandrecht, met het recht die derde daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan DEBO-Timber BV of door DEBO-Timber BV aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. DEBO-Timber BV is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. De wederpartij dient DEBO-Timber BV op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat DEBO-Timber BV de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van haar eigendomsrechten staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 7. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
 8. Indien de geleverde producten worden verwerkt, bewerkt of vermengd, verkrijgt DEBO-Timber BV voor een gelijke waarde terstond het recht van mede-eigendom op de zaak waarin de producten zijn verwerkt, bewerkt of vermengd.

ARTIKEL 13. |  EMBALLAGE

 1. Emballage blijft eigendom van DEBO-Timber BV, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij is niet gerechtigd de emballage te gebruiken voor doeleinden waarvoor de emballage niet is bestemd.
 2. DEBO-Timber BV is bevoegd voor het gebruik van emballage kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. De wederpartij is gehouden de emballage volgens de door DEBO-Timber BV verstrekte instructies aan haar te retourneren. Indien de emballage tijdig en in goede staat is geretourneerd, zal DEBO-Timber BV de kosten als bedoeld in lid 2 aan de wederpartij terugbetalen.
 4. Indien de emballage niet of niet in goede staat wordt geretourneerd, is DEBO-Timber BV niet gehouden tot terugbetaling als bedoeld in het vorige lid. Indien de emballage niet volgens de door DEBO-Timber BV verstrekte instructies tijdig wordt geretourneerd, is DEBO-Timber BV gerechtigd de hieruit eventueel voortvloeiende vertragingsschade aan de wederpartij door te berekenen.

ARTIKEL 14. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. DEBO-Timber BV behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar uitgebrachte aanbiedingen, vervaardigde tekeningen en berekeningen, aan de wederpartij beschikbaar gestelde beschrijvingen, modellen, ontwerpen, merken en productspecificaties, voor zover deze rechten niet bij derden rusten.
 2. Het is de wederpartij verboden de goederen als bedoeld in lid 1 te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een andere wijze dan noodzakelijkerwijs uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.
 3. In geval van een inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt DEBO-Timber BV zich alle rechten voor die haar krachtens de wet toekomen, waaronder onder meer begrepen het recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 15. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van DEBO-Timber BV wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.